Konsumenttjänstlagen

Här följer en kort vägledning av vad lagen ställer för krav på dig som byggentreprenör. Och något om de särskilda bestämmelserna som gäller för småhusentreprenader.

Grundläggande bestämmelser

När gäller lagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när du som näringsidkare utför ett arbete på en konsuments sak eller fastighet.
Konsument är en privatperson som ger en näringsidkare i uppdrag att utföra en tjänst åt sig. Näringsidkare är företag och enskilda personer som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk natur.
Arbete på en sak eller på en fastighet innebär till exempel ändringsarbeten, reparationer, underhåll, installationer eller småhusentreprenader.

Lagen är tvingande

Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att kunden och entreprenören inte kan avtala om villkor som är sämre för kunden än vad som står i lagen. Däremot kan kunden alltid själv åberopa avtalade villkor som är bättre för kunden.

Pris

Har entreprenören och konsumenten kommit överens om ett visst bestämt pris gäller det. Har parterna inte kommit överens om ett visst pris behöver kunden inte betala mer än vad som är skäligt. Då skall man ta hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, det normala priset för motsvarande tjänst och sättet att beräkna priset.

Ungefärlig prisuppgift

Har entreprenören lämnat en ungefärlig prisuppgift får priset inte överskridas med mer än 15 % om parterna inte kommit överens om någon annan prisgräns eller om entreprenören har rätt till pristillägg.

Pristillägg

Entreprenören har rätt till pristillägg om;

 • Tilläggsarbete har utförts enligt överenskommelse med kunden.
 • Tilläggsarbete i andra fall har utförts till obetydlig eller låg kostnad i förhållande till tjänsten.
 • Entreprenören haft särskild anledning tro att kunden har önskat få tilläggsarbete utfört i samband med uppdraget.
 • Tilläggsarbete inte har kunnat uppskjutas utan fara för allvarlig skada.

Entreprenören har också rätt till pristillägg för fördyring som hen inte haft anledning att räkna med och som beror på kunden.

Skyldighet att avråda

Entreprenören ska avråda kunden från att låta utföra tjänsten om den inte har någon rimlig nytta för kunden.
Om entreprenören redan har satt igång med arbetet och hen märker att kunden inte kommer att ha någon rimlig nytta av arbetet eller att det blir betydligt dyrare än vad kunden hade kunnat räkna med är entreprenören skyldig att underrätta kunden och be om anvisningar.
Om entreprenören – när hen har satt igång med arbetet – behöver närmare anvisningar av kunden, ska hen avbryta arbetet om kunden inte är anträffbar eller om kunden av någon annan anledning inte lämnar anvisningar inom rimlig tid. Men arbetet ska inte avbrytas om det kan antas att kunden ändå vill ha arbetet gjort.

Om näringsidkaren inte avråder

Om entreprenören inte följer reglerna om att avråda påverkar det hens rätt till ersättning. Kunden skall inte förlora på att entreprenören inte har avrått från att utföra eller avbrutit tjänsten, trots att hen borde gjort det.

Tilläggsarbeten

Ibland visar det sig under arbetets gång att det behöver göras tilläggsarbeten, det vill säga arbete  som på grund av sitt samband med uppdraget bör utföras samtidigt. Ett typexempel är att entreprenören ser att det extra arbetet blir förhållandevis billigt om man passar på att utföra det samtidigt. När det visar sig att tilläggsarbete behöver utföras ska entreprenören meddela kunden och begära kundens anvisningar.

Om hen inte får tag i kunden får tilläggsarbetet utföras ändå i vissa fall, nämligen;

 • Om kostnaden är obetydlig eller liten i förhållande till priset för den överenskomna tjänsten.
 • Om det finns särskilda skäl att anta att kunden vill få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Entreprenören är skyldig att göra tilläggsarbete som inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för kunden, ex. livsfara eller fara för brand, översvämning eller liknande – om kunden begär det eller om kundens anvisningar inte kan inhämtas.

Kundens rätt till ersättning

Kunden har rätt till ekonomisk ersättning för skador och förluster som beror på fel eller dröjsmål eller av annan anledning. Men lagen reglerar inte ersättning för personskador.

Ersättning på grund av fel eller dröjsmål

Kunden har rätt att få ersättning av entreprenören för ekonomisk förlust som hen har tillfogats på grund av fel eller dröjsmål.

Entreprenören slipper betala ersättning till kunden om hen visar – men alla tre kraven måste vara uppfyllda;

 • att det var ett hinder utanför hens kontroll,
 •  att hen inte rimligtvis kunde ha förväntats räkna med hindret och
 • att hen inte rimligtvis kunde ha undvikit eller övervunnit följderna av detta hinder.
Ersättning av annan anledning än fel eller dröjsmål

Två huvudregler gäller i dessa fall;

 • Kunden har rätt till ersättning för skador på all sin egendom som entreprenören haft hand om eller annars haft kontroll över. Det gäller även annan egendom än den som uppdraget gäller. Andra hushållsmedlemmars egendom omfattas också (för att slippa betala måste entreprenören visa att hen eller någon som hen har anlitat inte varit försumlig).
  Exempel: Golvet repas i samband med  att en hantverkstjänst utförs i kundens bostad.
 • Kunden har även rätt till ersättning även om entreprenören inte har haft hand om eller haft kontroll över kundens egendom när skadan inträffade. Men då måste kunden bevisa att entreprenören varit försumlig.

Särskilda bestämmelser för småhusentreprenader:

Det finns särskilda   bestämmelser i konsumenttjänstlagen för småhusentreprenader, dvs. arbeten med att bygga eller bygga till en- eller tvåbostadshus.
Övriga bestämmelser i konsumenttjänstlagen gäller också, så länge de särskilda bestämmelserna om småhusentreprenader inte säger något annat. Lagens bestämmelser om småhusentreprenader gäller även s.k. delentreprenader. Nedan beskrivs några av de särskilda bestämmelserna.

Vad har ni kommit överens om

När det är oklart vad entreprenören och kunden kommit överens om vad det gäller arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning eller när arbetet ska vara slutfört är det kundens ord som gäller om inte entreprenören kan visa något annat.

Pris

Kunden är inte skyldig att betala för mer än den del av småhusentreprenaden som utförts. Det gäller oavsett vad ni avtalat om. Skall en slutbesiktning göras har kunden rätt att hålla inne 10 % av det avtalade priset till dess småhusentreprenaden godkänts i slutbesiktningen.

När är uppdraget avslutat?

Entreprenören ska i god tid underrätta kunden om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Den skyldigheten gäller även när entreprenören räknar med att avsluta arbetet vid den tidpunkt som står i avtalet.

Slutbesiktning

Om någon av parterna begär det ska en slutbesiktning göras. Slutbesiktning görs när arbetet avslutats.