Gifta

Vem äger vad?

Varje make äger sina saker och ansvarar för sina egna skulder. När en make ensam köper något har hen full äganderätt till det hen har köpt. Delar makarna däremot på kostnaden för ett inköp så blir de samägare till det köpta. Det finns däremot regler som inskränker vad en make får göra med sin egendom utan den andre makens samtycke. Det gäller främst makarnas gemensamma bostad och bohag.
Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är hens giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Under tiden äktenskapet varar, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse. Indelningen har betydelse när makarna ska bodela.

Giftorättsgods och giftorätt

Varje make äger som sagt sina saker, men makar har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upphör.
Den egendom en make har giftorätt i kallas för giftorättsgods. Giftorättsgods kan vara både de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och sådant som hen har skaffat under äktenskapet.

Enskild egendom

Om en make har enskild egendom har den andra maken inte giftorätt i den egendomen.

Egendom kan bli enskild genom,
  • föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättat
  • villkor i ett testamente
  • villkor av givaren i samband med en gåva (gåvan får inte vara från maken)
  • villkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande (inte från maken).

Skilsmässa

För att skiljas måste man få en dom om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnad ansöker man om genom att lämna in en skilsmässoansökan hos tingsrätten.
När äktenskapet upplöses ska en bodelning göras. Bodelningen är makarnas verktyg för att lösa upp äktenskapet ekonomiskt.

Bodelning

I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte hens enskilda egendom.
Huvudregeln är att makarna vid bodelningen efter en skilsmässa ska dela lika på allt giftorättsgods de hade när skilsmässoansökan lämnades in. Det är nettot av giftorättsgodset som ska delas. Alltså ska skulderna räknas bort från makarnas giftorättsgods innan det blir dags att dela. Om en make har skulder som överstiger hens giftorättsgods, sätts hens nettogiftorättsgods till noll.
Det finns ingen anledning att båda makarna ska ge varandra hälften av sina tillhörigheter. Därför läggs summan av båda makarnas nettogiftorättsgods ihop och delas i två. Den make som har mest nettogiftorättsgods ska därefter ge den andre egendom eller kontanter så att båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Dödsfall

Makar ärver varandra. Har man gemensamma barn får de vänta på sitt arv tills den efterlevande maken också går bort. Har den avlidne maken barn utom äktenskapet (särkullbarn) ärver de direkt. Vill man begränsa särkullbarnens arvsrätt får man skriva testamente.

Barn

Faderskap

Är modern gift när barnet föds anses normalt mannen i äktenskapet som barnets far.

Vårdnad

Gifta personer får automatiskt gemensam vårdnad om barnet när det föds.

Arv

När två makar har gemensamma barn ärver maken före barnen. Gemensamma barn får vänta till båda makarna avlidit för att få ut sitt arv.
Barn som inte är gemensamma ärver direkt. Vill man ha det på något annat sätt får man skriva testamente.