Sambo

Förklarade ord och räkneexempel finner du i slutet av sidan.

Vad säger sambolagen och vad behöver du tänka på?

Lagen innehåller bestämmelser bl.a. om hur boet ska delas när förhållandet upphör och om en sambos rätt att överta bostad.

Vem är sambo?

Sambor är de som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Man måste bo tillsammans stadigvarande. Det kan vara två personer av samma kön eller två personer av olika kön som bor tillsammans.

Att tänka på som sambo!
  • Testamente – eftersom ni inte ärver varandra kanske ni bör skriva ett inbördes testamente.
  • Försäkringar – ska ni stå som förmånstagare i varandras försäkring?
  • Vem äger vad – skriv en förteckning över vem som äger vad när ni flyttar ihop. En sådan förteckning är värdefull inte bara om ni separerar utan även om en av er avlider. Ska en bodelning göras efter att en avlidit är det en hjälp för den kvarvarande sambon inför den avlidnes släktingar.
  • Spara kvitton – bäst är om köparens namn står på kvittot, annars utgår man normalt från vem som har kvittot. Då är det lätt att se vem som betalt vad och när saken är köpt.
  • Gemensamt bankkonto – bankmedel ingår inte vid en bodelning. Har ni ett gemensamt bankkonto anses ni äga hälften var vid en bodelning.
  • Utgifter – ni bör komma överens om hur utgifterna i hushållet ska fördelas. Står en sambo hela tiden för de löpande utgifterna medan den andre sparar på hög eller investerar i sådant som inte ingår i det gemensamma bohaget kan det bli förödande vid en bodelning.
  • Avtala bort sambolagen – fundera på om ni ska avtala bort sambolagens bodelningsregler, helt eller delvis.

Separation

När samboförhållandet upphör ska en bodelning göras.

Dödsfall

Sambor ärver inte varandra. Vill man ärva varandra måste ett testamente skrivas. Den kvarvarande sambon får begära bodelning om hen vill ha en sådan.

Bodelning
Vad ingår i boet?

Det enda som ingår i en bodelning och delas är sambornas gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensam användning (med undantag för enskild egendom).
Bostad – är alla typer av permanenta bostäder, både villor, hyres- och bostadsrätter.
Bohag – är möbler, hushållsmaskiner och annat som hör till hemmet.

Vad ingår inte i boet?

Bilar, sommarstugor, bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål eller den ena sambons personliga användning och banktillgodohavande omfattas inte av lagen.

Vem äger vad?

Under samboförhållandet äger varje sambo det hen hade innan samboförhållandet inleddes. Då två sambor delar på kostnaden för ett inköp blir de samägare till det köpta.
En sambo får däremot inte automatiskt någon samäganderätt till saker som den andre köper. Det krävs att hen varit med och betalat för saken.

Hälftendelning!

När samborna har kommit fram till vilka tillgångar och skulder de hade då samboförhållandet upphörde ska de göra en andelsberäkning.
Det betyder att man ska räkna fram värdet av de tillgångar som var och en äger och som ska ingå i bodelningen. Skulder som inte har någon koppling till sambons andel i den gemensamma bostaden eller bohaget ska först räknas av mot dennes tillgångar. (Se exempel avräkning av skulder nedan.)
Överstiger en sambos skulder hens egendom som ska ingå i bodelningen, sätts hens samboegendom till noll. (Se exempel avräkning av privata skulder nedan.)
Värdet av sambornas andelar efter täckning av skulder ska läggas ihop och delas i två. I första hand ska var och en av behålla det den har skaffat.
I vissa fall har en sambo rätt att behålla bostaden. Om detta leder till att den ene sambon får mer än hälften ska hen kompensera den andre med pengar eller egendom.
Det finns inget som hindrar sambor att komma överens om någon annan fördelning av samboegendomen, t.ex. att den ena sambon får en fjärdedel och den andre tre fjärdedelar av samboegendomen.
Sambor kan även avtala om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning eller att ingen egendom ska delas vid en separation utan att var och en tar sitt.

Barn

Faderskap

Är modern ogift när barnet föds fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. Bekräftelse av faderskapet ska godkännas av modern och socialnämnden.

Vårdnad

Är modern ogift får hon ensam vårdnad om barnet, även om hon är sambo med barnets far. Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad går det bl.a. att ordna vid besök hos socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelse.

Arv

Eftersom sambor inte ärver varandra tar barnen till den avlidne hela arvet, om det inte finns testamente. Det gäller oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Vill man ha det på något annat sätt får man skriva testamente.

Förklarade ord

Enskild egendom

Något man äger kan vara enskild egendom genom att man fått det i gåva eller i arv genom testamente. Det måste då stå i gåvobrevet eller i testamentet att egendomen skall vara enskild. Äkta makar kan också avtala om vad som ska vara var och ens enskilda egendom. (Det räcker inte med ett vanligt avtal utan skall göras på ett speciellt sätt.)
Effekten av att något är enskild egendom är bl.a. att det inte ska ingå i en bodelning mellan makar vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall. Likadant kan enskild egendom aldrig ingå i en bodelning enligt sambolagen.

Räkneexempel

Exempel avräkning av skulder:

Karin äger den gemensamma bostaden, en villa som har köpts för att paret skulle bo där. Villan är värd 2.000.000 kr. Karin har inga andra tillgångar som ska ingå i bodelningen.
Vid separationen återstod 1.000.000 kr att betala av villalånet. Karin har dessutom en privat skuld på 500.000 kr. Det sammanlagda värdet av Karins egendom som inte ingår i bodelningen är 100.000 kr.
Karin får först och främst täckning för sin skuld på villan. Det privata lånet måste hon i första hand täcka med sin övriga egendom. Det innebär att värdet av Karins egendom som ska delas är 2.000.000 – 1.000.000 – 400.000 (500.000 – 100.000) = 600.000 kr.

Exempel avräkning av privata skulder:

Bengt och Anders har en gemensam bostadsrätt som är värd 500.000 kr. Bengt har inga övriga tillgångar som ska ingå i bodelningen. Däremot har han en bil värd 100.000 kr. Dessutom har han en privat lån på 400.000 kr.
Det privata lånet måste Bengt i första hand täcka med sin övriga egendom. Eftersom bilen är den enda egendom han har utöver den gemensamma bostadsrätten återstår det 300.000 kr av det privata lånet. Det får därför räknas av mot Bengts tillgångar som ska ingå i bodelningen, d.v.s. halva värdet av bostadsrätten. Den täcker inte heller hans privata lån (250.000 – 300.000 = -50.000 kr). Bengts bidrag till den delbara potten blir därför noll kronor.